Disclaimer

Disclaimer

Copyright

Stichting Amazones behoudt zich het recht voor om ingezonden materiaal in te korten en aan te passen, tenzij anders overeen gekomen met de auteur. Dit geldt zowel voor tekst als voor muziek- en beeldmateriaal.
Een bezoeker/ster van de Amazones mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere bij de Amazones opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Stichting Amazones (ook niet via een eigen netwerk).

Vrijwaring 

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van www.de-amazones.nl en aanverwante websites, is het mogelijk dat de informatie op de website van de Amazones onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina's van de Amazones zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster of de Internetprovider Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat de informatie op de Amazones geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Raadpleeg voor medische vragen altijd een arts!
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website, het forum, of met de tijdelijke onmogelijkheid om www.de-amazones.nl te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de Amazones is verkregen. Stichting Amazones garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via de Amazones verkregen informatie. De informatie op de Amazones wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.